Hakkımızda

GENEL SEKRETERLİĞİN MEVZUAT DAYANAKLARI

A- Yükseköğretim Kanunu

Kanun Numarası : 2547 
Kabul Tarihi : 4/11/1981 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981   Sayı : 17506 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5   Cilt : 21   Sayfa : 3 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Memurlar ve Diğer Görevliler 
 
Yönetim örgütleri: 
Madde 51 –  
a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur.  
 
c. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar.
 

B- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi : 7/10/1983     No : 124
Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982     No : 2680
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 21/11/1983   No : 18228
V. Tertip Düsturun Cildi : 22   Sh.: 1418
 
Genel Sekreterlik:
Madde 27
1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
2. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
3. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2017, Salı